Så är SKK organiserat

SKK organisation
SKK organisationsschema

Svenska kennelklubben

Kennelfullmäktige
Kennelfullmäktige (KF) är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. Deltar gör representanter för de olika läns- och specialklubbarna samt Sveriges Hundungdom, totalt omkring 200 personer. Det är under KF alla övergripande beslut som rör organisationen fattas. KFs beslut ligger sedan till grund för de beslut som Centralstyrelsen tar under de följande två åren.

Centralstyrelsen
Centralstyrelsen (CS) väljs av Kennelfullmäktige och består av 13 ledamöter och leds av SKKs ordförande. CS leder verksamheten mellan KF.

Disciplinnämnden
Disciplinnämndens (DN) uppgift är att bedöma om en medlem bryter mot grundregler och andra regelverk inom SKK och om så är fallet besluta om lämplig åtgärd. DN lyder direkt under KF.

Kommittéer
CS organiserar sitt arbete via kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéerna bereder och beslutar i ärenden inom sitt fackområde. Varje kommitté leds av en ledamot i CS.

Kansli
Kansliets huvudsakliga uppgifter är att sköta administrationen av organisationen och att verkställa beslut som fattas av CS och de olika kommittéerna. Verksamheten leds av verkställande direktör som biträds av åtta avdelningschefer. Inom varje avdelning finns handläggare och funktionsansvariga. Inom vissa avdelningar även kommittésekreterare. SKK har drygt 70 personer anställda på sitt kansli.

Länsklubbar
Länsklubbarna arrangerar aktiviteter inom länet, till exempel kurser, studiecirklar och utställningar. Dessa är öppna för alla raser.

Specialklubbar
En specialklubb har ansvar för en eller flera raser i frågor som till exempel rasspecifika avelsstrategier (RAS) och regler för prov. Specialklubbar har rätt att arrangera officiella prov och har ofta träffar, kurser eller utställningar speciellt inriktade mot den eller de raser man har ansvar för. Många ger också ut en medlemstidning om klubben och sin(a) ras(er).

Rasklubbar
Inom specialklubbar med flera raser finns ofta underavdelningar, rasklubbar, för de olika raserna. Rasklubbarna fungerar ungefär som
specialklubbarna, men har delegerat ansvar för en ras.

Verksamhetsklubbar
En verksamhetsklubb har ansvar för en eller flera tävlingsgrenar, som till exempel agility. Verksamhetsklubbarna har rätt att arrangera officiella tävlingar och har ofta träffar eller kurser speciellt inriktade på de tävlingsformer man har ansvar för. Även andra klubbar inom SKK har rätt att arrangera officiella tävlingar inom dessa hundsporter.

Sveriges Hundungdom
Sveriges Hundungdom (SHU) är SKKs ungdomsförbund och vänder sig till ungdomar mellan 6 och 25 år. SHU har ett eget kansli, omkring 70 lokala klubbar och cirka 8 000 medlemmar.

Avtalsklubbar
För vissa raser eller verksamheter har ingen special- eller verksamhetsklubb fått delegerat ansvar. Orsaken kan till exempel vara att rasen eller verksamheten är ny i Sverige. Dessa klubbar har ett avtalsförhållande med SKK.